Tháng Mười 2, 2023

VỚI MẸ MÂN CÔI

Mân Côi đến tháng mười về bên MẹChuỗi cầm tay suy gẫm phép nhiệm mầuLòng con đây cùng với mẹ...